Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

Subay ve Astsubay yönetmelikleri güncellendi

Subay ve Astsubay yönetmelikleri güncellendi

Subay ve Astsubay sicil yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler esas itibariyle bu yönetmeliklerin, subay ve astsubayların bağlı olduğu teşkilatların yapılarında ve tabi oldukları mevzuatta OHAL döneminde çıkarılan KHK’lar ile yapılan değişikliklere uygun hale getirilmesine yönelik oldu.

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (z) bendindeki “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının” ibaresi ile “Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Millî Savunma Bakanı ve Bakanlık teşkilatında görevli şube müdürleri dahil amir konumunda bulunan sivil personel, kendi teşkilatındaki subayların kuruluş bağlantısına göre sicil üstüdür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya “Genelkurmay Başkanı,” ibaresinden sonra “Millî Savunma Bakanı” ve “ile” ibaresinden önce “Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan “Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı,” ibaresi  “Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin (h) bendinin üçüncü paragrafı ile  (j) ve (k) bentlerinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibareleri ile (l) bendindeki “ve Jandarma Genel Komutanı” ibaresi, (o) bendinin (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde  yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibareleri ile aynı bendin (7) numaralı alt bendi ve (ö) bendinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci, beşinci, yedinci ve son fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve aynı fıkranın (f) ve (l) bentlerindeki “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi ile aynı fıkranın (k) bendindeki “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendindeki “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi ile “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c) bendindeki “personelin terfi ettiği yıl, terfiini müteakip 90 gün içerisinde” ibaresi “her yıl Aralık ayına kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi, “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi ile son cümlesinde yer alan “Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 36 maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan “Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” ibaresi “Komutanlıklarına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “; jandarma sınıfı albayları için, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu albaylar için Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığınca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” ibaresi “Komutanlıklarına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin  (h) bendinin (3) numaralı alt bendindeki “jandarma, sahil güvenlik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinde yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi ile “, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının” ibaresi ile “, Jandarma Genel Komutanlığında veya Sahil Güvenlik Komutanlığında” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinde yer alan “tam teşekküllü bir askerî hastaneye” ibaresi “Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık teşkillerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin başlığında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca”  ibaresi “Millî Savunma Bakanlığınca” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “adı geçen Komutanlıkların” ibaresi “Millî Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik” ibaresi ile “, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “tarafından” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca;” ibaresi “Millî Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik” ibaresi ile dördüncü fıkrasındaki “, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bendin üçüncü paragrafında yer alan “komutanı, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanınca” ibaresi “komutanınca” şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafın son cümlesindeki “Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik” ibaresi, (a) bendinin dördüncü paragrafında yer alan “Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik” ibaresi, aynı bendin altıncı paragrafında yer alan “, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı” ibaresi ile birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının” ibaresi, “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi, aynı bendin (10) numaralı alt bendinin (a) paragrafında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinde yer alan “(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için bu komutanlıklar)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 123 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sindeki beşinci bölümün başlığı “BÖLÜM V: KUVVET KOMUTANLIKLARI PERSONEL BAŞKANLIKLARINDA YAPILACAK İŞLEM” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ündeki beşinci bölümün başlığı “BÖLÜM V: KUVVET KOMUTANLIKLARI PERSONEL BAŞKANLIKLARINDA YAPILACAK İŞLEM” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin Ek-9’undaki Mükâfat Puanlar Çizelgesinin 4 üncü maddesinde yer alan “ve İçişleri Bakanı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye “eşit olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan makamlara atananların verdiği takdir ve ödüller, aynı maddede belirtilen rütbe karşılıklarının vermiş olduğu takdir ve ödüllere eşit olarak” ibaresi eklenmiş ve 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin Ek-11’indeki Lisansüstü Öğrenim Kıdemi Nitelik Belgesinin “Açıklamalar” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına” ibaresi “Komutanlıklarına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci  maddesinin (b) bendi 30/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 45 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “tarafından” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (u) bendindeki “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik”, “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının” ibareleri ile aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ile 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa uygun olarak atandırılan jandarma astsubayları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Üçüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak Millî Savunma Bakanı ve Bakanlık teşkilatında görevli şube müdürleri dâhil amir konumunda bulunan sivil personel, kendi teşkilatındaki astsubayların kuruluş bağlantısına göre sicil üstüdür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “Genelkurmay Başkanı,” ibaresinden sonra “Millî Savunma Bakanı,” ve “Kuvvet Komutanları,” ibaresinden sonra “Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı” ibaresi; (g) bendinin üçüncü paragrafında, (ı) ve (m) bentleri ile (l) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibareleri ile aynı maddenin (j) bendinde ve (l) bendinin (3) numaralı alt bendinin ikinci paragrafında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (f) bendindeki “Kuvvet Komutanları,” ibaresinden sonra “Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü ve altıncı fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve aynı fıkranın (f), (l) bentlerindeki “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi ile aynı fıkranın (k) bendindeki “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi ile (b) bendindeki “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ve “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (c) bendine “personelin terfi ettiği yıl, terfiini müteakip 90 gün içerisinde” ibaresi “her yıl Aralık ayına kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibareleri “tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinde yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi ile “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerindeki “Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkrasında yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinde yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinde yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin (g) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “jandarma, sahil güvenlik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan              “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinde yer alan “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ““Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi ile “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi, dördüncü fıkrasında yer alan “Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik” ibareleri, beşinci fıkrasında yer alan “Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik” ibaresi, yedinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 73/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki ve (d) bendinin (1) numaralı alt bendindeki “komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesinde yer alan “(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için bu Komutanlıklar)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 85 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1’in beşinci bölümünün başlığında yer alan “, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VEYA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesinin (b) bendi 30/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

Bir önceki yazımız olan Özel Kuvvetler Alım Şartları başlıklı makalemizde bordo bereli giriş şartları, nasıl gireri özel kuvvetlere ve özel kuvvetler alım şartları hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.