Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

Rütbeli ,Erbaş Harçlık ve Tazminatlarına Zam Geldi

Rütbeli ,Erbaş Harçlık ve Tazminatlarına Zam Geldi

Erbaş ve Er Harçlıkları ile rütbeli personelin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre almış olduğu tazminatlara zam geldi. 

 

 

Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller ile İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere ödenen aylık ek tazminata zam geldi. 

 

 
Yayınlanan yazıda; 

 

Erbaş ve Er Harçlıkları; 01 Ocak 2017 – Haziran 2017 döneminde erlere 88 TL. normal (batı), 175 TL. iki  (doğu), Onbaşılara 100TL. normal (batı),  200 TL. iki kat (doğu), çavuşlara 113 TL. normal (batı), 226 TL. iki kat doğu harçlığı ödeneceği, 

 

 

 Erbaş ve Er Ek Tazminatları; 01 Ocak – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında  erbaş ve erlere  375 Sayılı KHK’nın 28/A maddesinde ödenecek aylık ek tazminat tavanı  265 TL. olarak esas alınacağı, 

 

 

Rütbeli Personel Ek Tazminatı;  01 Ocak 2017 – Haziran 2017 tarihleri arasında rütbeli personele, 375 Sayılı KHK’nın 28/A-1 maddesi kapsamında 760,78 TL. ek tazminat, 28/a-2 maddesi kapsamında 908,71 TL. ilave ek tazminat ödeneceği, 

 

375 Sayılı KHK’nın 28/B Maddesi  kapsamında ek tazminatın ise 01 Ocak – 31 Aralık 2017 döneminde 10,15 TL. olarak ödenmeye devam edeceği,

Ayrıca terörle mücadeleye yönelik görevler nedeniyle meydana gelen sakatlık ve yaralanmalarda tedavi, istirahat ve hava değişimi süresince  aynı nedenlere bağlı olarak oluşan hastalanmalarda  ise hastanede geçen tedavi sürecince (Yedek subaylar, erbaş ve erler terhis edilseler bile)  fiilen görev yapma şartı aramaksızın ödeme yapılmaya devam edileceği,

Bu hallerdeki ödemeler hiç bir şekilde 24 ayı geçemez ve  3 Kasım 1990 tarihli ve  2330 Sayılı Kanun ile 26 Şubat 1982 tarihli 2629 Sayılı Kanun uyarınca  ödenecek tazminat konusunda avans verilmesi dışında  kesin bir işlem yapılması halinde sona erer hükmü doğrultusunda ; 01 Ocak – 30 Haziran 2017 dönemi için erbaş ve erlere günlük 12,20 TL. (127*0.096058 aylık 265 TL’yi geçemez) Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara günlük 19,02 TL. (195*0,096052) ek tazminat ödeneceği belirtildi.

 

375 SAYILI KHK’NIN 28. MADDESİ: 

 

Madde 28 – (Değişik:2/12/1993-3920/1 md.) (1)

A) (Değişik: 7/11/1996 – 4206/1 md.) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan; Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline,subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere ve operasyonları fiilen sevk ve idare eden karargah ve bürolardan bu fıkra uyarınca alınacak Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ek tazminat, (B) fıkrasında yer alan tazminata ilave olarak ayrıca ödenir.

 

–––––––––––––

 

(1) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu maddenin (A) bendinde yer alan “uzman jandarma ve uzman erbaşlara” ibaresi “, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Tazminat ödenecek yerleşim birimleri, aylık veya günlük olarak ödenecek tazminat miktarları, tazminatın ödenme usul ve esasları, hangi hallerde kesileceği Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarının müşterek teklifi, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir.

 
Bu görevler nedeniyle meydana gelen engellilik ve yaralanmalarda tedavi süresince, hastalanmalarda ise hastanede geçen tedavi süresince (yedeksubay, erbaş ve erler terhis edilseler bile) fiilen görev yapma koşulu aranmaksızın ödeme yapılmaya devam edilir. Ancak bu hallerdeki ödemeler hiçbir şekilde 24 ayı geçemez ve 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun uyarınca ödenecek tazminat konusunda avans verilmesi dışında kesin bir işlem yapılması halinde de sona erer. (1)

 
Devletin aktif istihbarat görevlilerinden bu yerleşim birimlerinde emniyet ve asayişe yönelik olarak fiilen aktif istihbarat görevi yapanlar hakkında da görevin risk ve zorluğuna göre bu fıkra hükümleri uygulanır. Bunlara ödenecek ek tazminat miktarı emsali personele yapılan ödemeyi geçmemek üzere doğrudan Başbakanca belirlenir.

 
(Ek paragraf: 11/10/2011-KHK-666/5 md.)Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelden, özel harekat kursuna katılarak özel harekat sertifikası almış ve özel harekat birimlerinde fiilen görev yapanlar ile terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik olarak Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen birliklerde fiilen görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere, (10.750) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık miktarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak bu fıkra uyarınca ödenen tazminata ilave ek tazminat ödenebilir. Yerleşim birimi, fiilen yapılan görevin riski, zorluğu ve önemi gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle günlük veya aylık olarak hesaplanmak üzere, ödenecek ilave ek tazminatın miktarı, ödenme usul ve esasları ile hangi hallerde kesileceği Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarının müşterek teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir.

 

Bu tazminat kapsam dahilinde fiilen görev yapılan sürelere göre hesaplanır ve ay sonunda ödenir. (2)

B) Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller ile İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilir.

 

––––

(1) 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 88 inci maddesiyle, bu paragrafta yer alan “12” ibaresi “24” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.
Ek tazminatın hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda ödeneceği, hangi hallerde kesileceği, ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar, görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü, personelin teminindeki zorluklar, personelin zorunlu hizmete tabi olup olmaması ve Devletin mali imkanları dikkate alınarak, ilgili bakanlıkların talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir.

Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil personele ödenecek ek tazminat miktarları ise emsali personel de gözönünde bulundurulmak suretiyle doğrudan Başbakanca belirlenir.

Bu şekilde tespit edilen ek tazminat, personel yönünden kazanılmış hak teşkil etmez.

Kamu İktisadi teşebbüsleri, kapsam dahilindeki personeline ödeme yapıp yapmamaya veya mali imkanları ölçüsünde emsali personele ödenen miktardan daha düşük miktarda ödeme yapmaya yetkilidir.

 

Bu maddedeki tazminatlar Damga Vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi değildir.

 

C) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/66 md.) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında harcırah alanlar hariç olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına dayanılarak yabancı ülkelere birlik hâlinde veya münferiden gönderilen subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, işçi, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere (40.000), erbaş ve erlere ise (20.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen sınır ötesinde icra edilen görev süresince damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat ödenir.

 

Ödenecek tazminatın tutarı, ödenme usul ve esasları ile hangi hallerde kesileceği Millî Savunma Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir.

 

Ç) (Ek: 2/1/2017 – KHK – 680/83 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca görevlendirilen personele, (30.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere görev süresince damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat ödenir. Bunlara ayrıca, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenen yol gideri dışında harcırah ödenmez. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar, ödenecek tazminatın tutarı ile hangi hallerde kesileceği ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar Başbakan onayı ile tespit edilir.

 

 

Bir önceki yazımız olan Uzman Çavuş Boy Kilo Tablosu ve Jandarma Boy-Kilo Tablosu başlıklı makalemizde jandarma uzman boy, jandarma uzman boy kilo oranları ve jandarma uzman boy kilo tablosu hakkında bilgiler verilmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.