Askernoktasi.com: Uzman | Astsubay | Sözleşmeli Er |

İller Bankası İLBANK 365 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

İller Bankası İLBANK 365 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

İLBANK 18 İlde giriş sınavı ile Yurt içi hizmet birimleri ve Genel müdürlükte sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere; Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Avukat, Tekniker, Yönetim Personeli (İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alımı yapacağını duyurdu! Son gün 11 Haziran 2021!

Giriş Sınavına Başvuru Şartları

İller Bankası sözleşmeli personel giriş sınavı için aranan şartlar merak konusu oldu. İşte detaylar;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Mühendis pozisyonu için;

  • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Elektrik Mühendisliği veya ElektrikElektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 • Mimar pozisyonu için;

  • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Mimarlık lümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 • İç Mimar pozisyonu için;

  • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İç Mimarlık bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 • Şehir Plancısı pozisyonu için;

  • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 • Avukat pozisyonu için;

  • Hukuk Fakültesinden mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, Avukatlık ruhsatını haiz olmak,
 • Yönetim Personeli (İstatistikçi) pozisyonu için;

  • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İstatistik bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 • Yönetim Personeli (Diğer) pozisyonu için;

  • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık ve kamu yönetimi bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 • Tekniker pozisyonu için;

  • 2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Teknikerliği, Makine Teknikerliği, Elektrik Teknikerliği ve Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,
 • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Giriş sınavı tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

Bankaya alınacak personelin öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

PERSONEL SAYISI VE BRANŞLAR İTİBARİ İLE DAĞILIMLARI giriş sınavı

Yurt İçi Hizmet Birimlerine atanan personel 6 yıl hiçbir şekilde Genel Müdürlüğe ve diğer Yurt İçi Hizmet Birimlerine tayin isteyemeyecektir.

 • Buna göre;

  • Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı ve Peyzaj Mimarı olarak istihdam edilecekler için KPSSP1,
  • Avukat olarak istihdam edilecekler için KPSSP4,
  • Yönetim Personeli olarak istihdam edileceklerden İstatistik bölümü mezunları için KPSSP12,
  • Hukuk bölümü mezunları için KPSSP4,
  • İktisat bölümü mezunları için KPSSP14,
  • Maliye bölümü mezunları için KPSSP19,
  • İşletme bölümü mezunları için KPSSP24,
  • Bankacılık bölümü mezunları için KPSSP24,
  • Kamu Yönetimi bölümü mezunları için KPSSP29,
  • Tekniker olarak istihdam edilecekler için KPSSP93 puan türlerinden
   • yetmiş(70) veya üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın üç (3) katı kadar aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.)
 • Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığında istihdam edilecek personel için; ilan tarihi itibariyle 2019, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 80 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Giriş Sınavı Başvuru Şekli

Giriş Sınavına girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 24/05/202111/06/2021tarihleri arasında Bankanın web sayfasından (www.ilbank.gov.tr) doldurup JPEG formatındaki 4,5×6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

 • Adaylar sınava başvuru sırasında;

  • Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,
  • Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin,
  • Bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin,
  • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin,
  • Avukat pozisyonuna müracaat edenler Avukatlık Ruhsatının
   • JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır

11/06/2021 Cuma gününden (Saat 23:59) sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 • Adaylar aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısı kullanılarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığıtakip edebilecektir,
 • Adaylar; Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardı,
 • Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan,en yüksek KPSS puanıalandan başlayarak Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının üç (3) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilecek

Giriş Sınavı Tarihi ve Yeri

Sınav Ankara’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Banka web sayfasında ilan edilecektir.

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve (312) 303331113 numaralı telefonlardan edinilebilir.

Giriş Sınavı Şekli ve Konuları

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.

DİĞER DETAYLARI İNCELEMEK İSTEYENLER İÇİN: İLAN DETAYLARI

⇒Ayrıca tüm personel alım duyurularımıza Kamu Personeli Alımları adresinden ulaşabilirsiniz.⇐

 

Bir önceki yazımız olan Karpuzkaldıran Askeri Kampı Telefon Numarası, Adresi, Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkez Komutanlığı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.